Algemene inkoopvoorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BOUWBEDRIJF ERIC KOCK/PREFABLINE

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieding: de op verzoek van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline door Opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, zoals omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden;

Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwbedrijf Eric Kock B.V., tevens handelend onder de naam Prefabline, opdrachtnemer in de zin van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te (5126 RL) Gilze aan het adres Dakota 1. 

Opdracht: De overeenkomst(-en) van opdracht, zoals beschreven in artikel 4 van deze Voorwaarden;

Opdrachtbevestiging: de ontvangst van het door Opdrachtnemer ondertekende document waarin de Opdracht is vastgelegd door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline;

Opdrachtnemer: de contractuele wederpartij van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline bij de Opdracht;

Partijen: Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline en Opdrachtnemer;

Vergoeding: de door de Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline verschuldigde vergoeding aan Opdrachtnemer voor de door Opdrachtnemer verrichte diensten;

Voorwaarden: de bepalingen vastgelegd in deze algemene inkoopvoorwaarden.

 

Artikel  2 Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline als opdrachtgever en Opdrachtnemers en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-) handelingen van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline en de Opdrachtnemer.

2. De toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden of bedingen van de Opdrachtnemer wordt door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanbieding

1. Onder Aanbieding wordt verstaan een al dan niet op verzoek van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline door Opdrachtnemer schriftelijk gedaan aanbod met betrekking tot de Opdracht. In de Aanbieding dient in ieder geval het volgende omschreven te zijn:

-              een omschrijving van de door Opdrachtnemer aangeboden goederen en/of diensten;

-              de vergoeding voor de aangeboden goederen/diensten;

-              de naam, de vestigingsplaats/woonplaats en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van Opdrachtnemer.

2. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen is Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline in verband met de door Opdrachtnemer gedane Aanbieding geen kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd.

3. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen is de Aanbieding onherroepelijk gedurende een termijn van 6 weken nadat de Aanbieding Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline heeft bereikt.

Artikel 4 Opdracht

1. Onder Opdracht wordt verstaan de overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich jegens Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline verbindt om tegen betaling van de Vergoeding, zaken te leveren, werkzaamheden te verrichten en/of diensten te verlenen.

2. De Opdracht komt tot stand op het moment dat Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline de Opdrachtbevestiging heeft verzonden.

3. Indien de Opdrachtbevestiging na de termijn als omschreven in artikel 3.3 van de Voorwaarden door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline wordt verzonden of de Opdrachtbevestiging afwijkt van de Aanbieding, komt de Opdracht overeenkomstig de Opdrachtbevestiging tot stand, tenzij de Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na dagtekening van de Opdrachtbevestiging schriftelijk en met redenen omkleed bezwaar maakt tegen de Opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Volmacht

De Opdracht houdt niet mede de last of volmacht in om enige rechtshandeling voor rekening van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline te verrichten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.

Artikel 6 Uitvoering van de Opdracht

1. Opdrachtnemer voert Opdrachten uit zoals van een deskundige professionele opdrachtnemer kan worden verwacht en ook overigens met inachtneming van de redelijke verwachtingen en belangen van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline.

2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline, zal Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht geen gebruik maken van de diensten van andere (rechts)personen of hulppersonen. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer blijft, ongeacht het inschakelen van derden, volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de Opdracht.

3. Opdrachtnemer is verplicht om alle voor Opdrachtnemer uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen, waaronder deze Voorwaarden, van toepassing te verklaren op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht met derden aangaat.

4. Indien Opdrachtnemer fouten in de (uitvoering van de) Opdracht, een overschrijding van enige termijn of enige andere tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht constateert of verwacht, zal zij Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen.

5. Opdrachtnemer dient voor eigen rekening en risico de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde vergunningen en/of ontheffingen aan te vragen.

6. Opdrachtnemer draagt zorg voor al het voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke materiaal, waaronder gereedschappen en hulpmiddelen. Dit materiaal dient te voldoen aan de wettelijke (veiligheids)voorschriften die ten tijde van de uitvoering van de Opdracht gelden.

7. Alle zaken en bescheiden die Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline aan Opdrachtnemer ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de Opdracht ter beschikking stelt, blijven eigendom van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline en mogen uitsluitend door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht gebruikt worden.

8. Alle kosten in verband met het vervoer van zaken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht, zoals emballage, lossen en laden, zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is verplicht zich voldoende te verzekeren tegen risico’s die zich kunnen voortdoen gedurende het transport.

9. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken veroorzaakt bij het laden, tijdens het transport en/of bij het lossen alsmede voor schade ontstaan door ondeugdelijke verpakking.

10. De levering van zaken vindt plaats volgens de leveringsconditie “delivered duty paid”. Bij de te leveren zaken dient een paklijst aanwezig te zijn. Op de paklijst dient het ordernummer van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline vermeld te zijn alsmede het artikelnummer, de aantal(len) en de omschrijving(en). Bij leveringen dient door de Opdrachtnemer per order een aparte paklijst te worden gehanteerd.

11. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van verpakkings- en restmaterialen.

12. Opdrachtnemer is verplicht een door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline ter beschikking gestelde werkplek schoon en opgeruimd te houden. Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht een onroerende zaak dient te betreden, is zij verplicht deze onroerende zaak schoon en opgeruimd achter te laten. De Opdrachtnemer zal bovendien passende maatregelen nemen om beschadigingen aan werkplekken en onroerende zaken die zij terzake van de uitvoering van Opdracht dient te betreden te voorkomen.

13. Opdrachtnemer is gehouden voor de Opdracht passende maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan personen, zaken en het milieu.

Artikel 7 Integriteit

1. Opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om in overeenstemming te handelen met de integriteit die van haar wordt verwacht.

2. Opdrachtnemer is verder verplicht om conform de geldende (inter)nationale wet- en regelgeving te handelen op het gebied van integriteit.

3. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline een Verklaring Omtrent het Gedrag van de gemeente en de persoonsgegevens van de bij de Opdracht betrokken personen aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline verstrekken.

4. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline is te allen tijde bevoegd de Opdracht door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, indien Opdrachtnemer in strijd handelt met de artikelen 7.1 tot en met 7.3 danwel op enige andere wijze in strijd handelt met de integriteit die van haar mag worden verwacht. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline is verder gerechtigd om de Opdracht onmiddellijk en zonder kosten verschuldigd te zijn te beëindigen indien Opdrachtnemer anderszins betrokken raakt of betrokken dreigt te raken bij enige vorm van onderzoek door of namens publieke autoriteiten naar haar integriteit of haar werknemers.

Artikel 8 Duur en beëindiging van de Opdracht

1. Een Opdracht loopt voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

2. Een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden voor onbepaalde tijd kan eindigen door opzegging. Ieder der Partijen is bevoegd tot opzegging. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, dient opzegging van een Opdracht voor onbepaalde tijd schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

3. Een Opdracht voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de periode waarvoor de Opdracht is aangegaan dan wel door volbrenging van de Opdracht.

4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is ieder der Partijen bevoegd de Opdracht door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen wegens gewichtige redenen, waaronder onder meer worden verstaan een tekortkoming door de andere partij in de nakoming van de voor haar uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen, een ernstige verstoring van de relatie tussen Partijen, alsmede surseance van betaling of faillissement van de andere partij.

5. Opdrachtnemer zal alle in haar bezit zijnde stukken, goederen en zaken die eigendom van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline zijn, na het eindigen van de Opdracht aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline ter hand stellen. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline zal alle in haar bezit zijnde stukken, goederen en zaken die eigendom van Opdrachtnemer zijn, na het eindigen van de Opdracht aan Opdrachtnemer ter hand stellen.

Artikel 9 Goedkeuring uitgevoerde Opdracht

1. Een door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht wordt geacht door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline te zijn aanvaard, indien Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van haar goedkeuring.

2. Een goedkeuring als omschreven in artikel 9.1 ontheft de Opdrachtnemer niet van enige aansprakelijkheid voor enig gebrek in de verleende diensten of verstrekte goederen waarmee Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline op het moment van de aanvaarding redelijkerwijs bekend kon zijn.

Artikel 10 Keuringen

1. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline is gerechtigd om (deels) verrichte diensten of (deels) verstrekte goederen door een onafhankelijke partij te laten testen aan de hand van de tussen Partijen overeengekomen en eventuele wettelijke specificaties. Indien uit een dergelijke test volgt dat door Opdrachtnemer (deels) verrichte diensten of (deels) verstrekte goederen niet voldoen aan de tussen Partijen overeengekomen en eventuele wettelijke specificaties, zijn de kosten voortvloeiende uit het verrichten van de test voor rekening van Opdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer is verplicht om haar medewerking te verlenen aan de in artikel 10.1 omschreven testen. Op verzoek van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline zal Opdrachtnemer kosteloos test- en meetapparatuur ter beschikking stellen en personele ondersteuning verlenen.

Artikel 11 Boete

Indien Opdrachtnemer niet tijdig de Opdracht uitvoert, is Opdrachtnemer een boete van 1 % van de Vergoeding verschuldigd voor elke dag of dagdeel dat Opdrachtnemer in gebreke blijft met de nakoming van de Opdracht. Deze boete laat het recht van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline op schadevergoeding onverlet.

Artikel 12 Vergoeding en kosten

1. De hoogte van de Vergoeding danwel de uitgangspunten voor de berekening van de Vergoeding indien de Vergoeding afhankelijk is van de uitvoering van de Opdracht, is vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.

2. Wijzigingen in lonen, belastingen en andere kostprijsbepalende factoren kunnen niet leiden tot een aanpassing van de Vergoeding naar boven. Opdrachtnemer is verplicht de Vergoeding aan te passen overeenkomstig wijzigingen in lonen, belastingen en andere kostprijsbepalende factoren die een kostprijs verlagend effect hebben.

3. Indien de aard van de tot stand gekomen overeenkomst afwijkt van de Opdracht zonder dat tevoren omtrent de hoogte van de Vergoeding nadere afspraken zijn gemaakt, is Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline de op de gebruikelijke wijze berekende Vergoeding verschuldigd, of, bij gebreke daarvan, het bedrag aan Vergoeding welke door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline is bepaald op basis van algemeen aanvaardbare maatstaven.

4. De Vergoeding en de bijkomende kosten worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 13 Betaling

1. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, dienen alle bedragen op facturen in Euro’s te worden vermeld.

2. Facturen dienen te worden gezonden aan het in de Opdrachtbevestiging opgegeven factuuradres. Op alle facturen dient het opdrachtnummer te worden vermeld.

3. Op verzoek van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline dient Opdrachtnemer een specificatie aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline te verstrekken waaruit volgt welke personen, waar, op welke dagen en gedurende hoeveel uur per dag voor de uitvoering van de Opdracht zijn ingezet.

4. Alle aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline in rekening gebrachte bedragen worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline, met dien verstande dat deze termijn niet eerder aanvangt dan nadat Opdrachtnemer de Opdracht heeft uitgevoerd.

5. Bij gebreke van tijdige nakoming van de Opdracht is Opdrachtnemer in verzuim zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline is vereist. In dat geval is Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht op te schorten onverminderd haar uit de wet voortvloeiende rechten.

6. Indien Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline een vordering op Opdrachtnemer heeft, kan het bedrag hiervan van het op het bedrag dat Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline aan Opdrachtnemer is verschuldigd worden ingehouden.

Artikel 14 Belastingen en sociale premies

1. De Opdrachtnemer is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de belasting- en sociale verzekeringswetgeving hoe ook genaamd.

2. Opdrachtnemer is verplicht op verzoek van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline verklaringen aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline te verstrekken welke bewijzen dat Opdrachtnemer tijdig en volledig omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekering en/of premies werknemersverzekering heeft afgedragen in verband met de uitvoering van de Opdracht.

3. Indien Opdrachtnemer niet binnen 1 maand een verklaring zoals omschreven in artikel 14.2 aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline verstrekt, is Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline gerechtigd alle betalingen aan Opdrachtnemer op te schorten totdat Opdrachtnemer de verklaring verstrekt heeft.

Artikel 15 Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline, is het Opdrachtnemer niet toegestaan uit de Opdracht voortvloeiende rechten en verplichtingen (gedeeltelijk) over te dragen aan derden. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden.

2. Indien Opdrachtnemer uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen (gedeeltelijk) overdraagt aan een derde, blijft zij jegens Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline aansprakelijk voor de nakoming van de Opdracht.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline en haar opdrachtgever(s) lijden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht of een onrechtmatige daad van Opdrachtnemer jegens Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline en/of Opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer is verplicht een verzekering af te sluiten die voldoende dekking geeft voor de gevolgen die enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 16.1 kan hebben. Opdrachtnemer is verplicht op eerste verzoek van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline een kopie van deze verzekering aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline te verstrekken.

3. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline zal Opdrachtnemer Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline vrijwaren voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, in verband met of voortvloeiende uit de Opdracht.

Artikel 17 Vervaltermijnen

Alle vorderingen en bevoegdheden van Opdrachtnemer jegens Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline vervallen na het verstrijken van één jaar nadat Opdrachtnemer redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het feit op grond waarvan Opdrachtnemer deze vorderingen en bevoegdheden jegens Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline kan aanwenden.

Artikel 18 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

1. Opdrachtnemer zal de door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline verstrekte informatie, zoals de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline, op geen enkele wijze bekend maken of aan derden verstekken, tenzij enige (inter)nationale wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel tot bekendmaking verplicht.

2. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline is gerechtigd om aan relaties de naam van Opdrachtgever en de hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden te vermelden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.

3. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline of haar Opdrachtgever verkregen gegevens, informatie en kennis waarvan Opdrachtnemer de vertrouwelijkheid kent of had behoren te kennen, tenzij Opdrachtnemer krachtens de wet tot bekend- of openbaarmaking van die gegevens, informatie en/of kennis verplicht is.

4. Opdrachtnemer garandeert dat zijn Medewerkers zich aan dezelfde geheimhoudingsverplichting zullen houden.

5. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline over zijn betrokkenheid bij een project van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline of haar Opdrachtgever publiekelijk te communiceren, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten (zoals congressen en symposia) of door middel van brochures dan wel publicatie in kranten, (technische) tijdschriften, vakbladen, bladen voor een breed publiek, sociale media of anderszins. Aan eventuele toestemming van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline kunnen voorwaarden worden verbonden.

6. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel aan door hen in te schakelen derden opleggen.

Artikel 19 Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer is gehouden Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline per omgaande te informeren over de in het kader van de Opdracht ontstane intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline alle in het kader van de Opdracht ontstane intellectuele eigendomsrechten om niet aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline overdragen.

2. Het is Opdrachtnemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, technieken, instrumenten, (model)contracten en andere geestesproducten van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij Opdrachtnemer van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. Het is Opdrachtnemer toegestaan stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20 Garantie

1. Opdrachtnemer garandeert dat de verstrekte goederen, verrichten werkzaamheden en verleende diensten voldoen aan de Opdracht en toepasselijke wettelijke voorschriften en vrij zijn van gebreken.

2. Opdrachtnemer garandeert dat de uitvoering van de Opdracht geen strijd oplevert met intellectuele eigendomsrechten van derden of op enigerlei wijze onrechtmatig zijn jegens derden.

3. Opdrachtnemer garandeert dat ten aanzien van de geleverde zaken en/of verrichte diensten geen materialen en werkwijzen worden toegepast die ingevolge (inter)nationale wetgeving als schadelijk worden aangemerkt.

4. Opdrachtnemer garandeert dat de op grond van de Opdracht verstrekte zaken onbezwaard zijn en vrij van beslagen zijn.

5. Tenzij anders schriftelijk door Partijen overeengekomen in de Opdrachtbevestiging bedraagt de garantietermijn 2 jaar. Deze termijn vangt aan nadat de Opdracht is uitgevoerd.

Artikel 21 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

1. Opdrachtnemer bevestigt door ondertekening van de Opdrachtbevestiging dat zij op geen enkele wijze betrokken is of is geweest bij het witwassen en/of financieren van terrorisme zoals omschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”).

2. Opdrachtnemer zal zich gedurende de duur van de Opdracht onthouden van activiteiten die in strijd zijn met de Wwft.

3. De Opdrachtnemer is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline redelijkerwijs benodigd om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de Wwft.

Artikel 22 Wet Arbeid Vreemdelingen

1. Inzake de werknemers verplicht Opdrachtnemer zich tot het navolgende:

1.1 Opdrachtnemer zal op verzoek van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline wekelijks urenstaten invullen, ondertekenen en aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline verstrekken. Op de urenstaat zullen minimaal worden vermeld: namen, adressen en sofinummers van de werknemers, de door hen gewerkte uren, de omschrijving van de opdracht, het opdrachtnummer, het project en de soort werkzaamheden.

1.2 Opdrachtnemer zal, indien Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline dit wenst, Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline in staat stellen de juistheid van de opgegeven sofinummers en andere gegevens inzake de werknemers te verifiëren.

2. Opdrachtnemer garandeert:

2.1 dat alle door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline opgedragen werkzaamheden uitsluitend door zijn eigen werknemers zullen worden uitgevoerd;

2.2. dat die werknemers (voor zover van toepassing) over de diploma’s, vergunningen e.d. beschikken op grond waarvan zij de werkzaamheden mogen verrichten;

2.3 dat alle werknemers, voor zover het vreemdelingen zijn, (voor zover van toepassing) beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunning en over andere bescheiden waaruit blijkt dat zij in Nederland mogen verblijven en werkzaamheden mogen verrichten;

3. Opdrachtnemer zal Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline vrijwaren voor alle eventuele boetes en/of andere sancties opgelegd aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline door of namens de Arbeidsinspectie of enig ander daartoe bevoegd orgaan in verband met enige vermeende of geconstateerde overtreding van de Opdrachtnemer en/of Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline van de Wet Arbeid Vreemdelingen of in verband met enige aan deze wet verwante wet- en/of regelgeving;

4. Opdrachtnemer zal Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline eveneens vrijwaren voor alle kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, die Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline moet maken in verband met de aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline opgelegde boetes en/of andere sancties, of in verband met door of namens de Arbeidsinspectie of enig ander daartoe bevoegd orgaan in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen ingestelde onderzoeken waaraan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline wordt onderworpen wegens vermeende of geconstateerde overtredingen van Opdrachtnemer en/of Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline;

5. Opdrachtnemer zal er voor zorg dragen dat Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline zich er, onder meer door middel van legitimatie door de desbetreffende werknemers, van zal kunnen overtuigen, dat de door Opdrachtnemer voor de werkzaamheden ingezette personen diegenen zijn, die worden genoemd in de weekstaten, bij Opdrachtnemer in loondienst zijn en beschikken over de tewerkstellingsvergunning e.d. Voorts dient door de werknemers te worden voldaan aan de Wet op de Identificatieplicht (Stb.1993, 660). Daartoe zal Opdrachtnemer er voor zorgen dat de werknemers geldige identificatiebewijzen als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht en evt. andere bewijsstukken bij zich hebben.

Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen

1. Nederlands recht is van toepassing op de Opdracht.

2. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline, voortvloeiende uit of verband houdend met de Opdracht, daaronder begrepen geschillen omtrent Vergoeding, kosten en de nakoming van Opdrachtnemers betalingsverplichtingen jegens Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland – West Brabant.

 

Disclaimer     Sitemap     Algemene voorwaarden