Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BOUWBEDRIJF ERIC KOCK/PREFABLINE

 

Artikel 1. Definities.

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwbedrijf Eric Kock B.V., tevens handelend onder de naam Prefabline, opdrachtnemer in de zin van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te (5126 RL) Gilze aan het adres Dakota 1. 

Opdrachtgever: de wederpartij van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline en een opdrachtgever, waarop Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes

1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline zijn geheel vrijblijvend en zijn volledig gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Opdrachtgever er voor in staat dat voor de opzet van de opdracht essentiële informatie is verstrekt.

2. Offertes en aanbiedingen gelden als één geheel; een samengesteld aanbod of prijsopgave kan niet deels worden aanvaard.

3. Niet uitdrukkelijk in een offerte of aanbieding opgenomen werkzaamheden of materialen, vormen géén onderdeel van het overeengekomen werk of de leveringen.

4. Een overeenkomst tussen Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline en Opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een overeenkomst, doordat Opdrachtgever een door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline uitgebrachte offerte voor akkoord heeft ondertekend, of doordat Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline een schriftelijke opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever heeft gezonden.

5. Een overeenkomst tussen Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline en Opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door Opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline afgegeven offerte of door de inkooporder van Opdrachtgever.

6. Wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk door Opdrachtgever en Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline zijn overeengekomen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Opdrachtgever zal echter geen opdrachten, orders of aanwijzingen aan derden verstrekken, zonder daarover eerst met Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline te overleggen.

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline zijn verstrekt, heeft Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door niet aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline te wijten omstandigheden, moet de Opdrachtgever de daarmede verband houdende schade en kosten vergoeden en heeft Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline het recht op verschuiving van de opleveringsdatum, ook als daar niet om gevraagd is.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de Opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen: dat eventueel van overheidswege benodigde vergunning aan Opdrachtgever zijn verleend;

2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline bij aankomst op het werk de werkzaamheden terstond kan aanvangen en deze gedurende de normale werkuren kan uitvoeren. Werkzaamheden buiten de normale werkuren moeten worden gedoogd indien Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline dit noodzakelijk acht.

3. De Opdrachtgever dient om niet te zorgen voor:

a. goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot aan de ingang van het gebouw gebracht kunnen worden. Voor zover dat niet het geval is, moet de opdrachtgever de extra kosten, waaronder met name begrepen extra mankracht voor aanvoer materiaal, vergoeden.

b. afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van voldoende grootte, voor opslag van materialen, machines, etc.

c. tegen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagruimte voor de opslag van brand- c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materialen.

d. het in ontvangst nemen van voor de werkzaamheden bestemde materialen en deze te behandelen in overeenstemming met de aanwijzingen op de begeleidingspapieren en/of op de verpakking aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daarvan.

e. water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met voldoende spanning en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stopcontacten, zodat Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline binnen een straal van 25 meter hierover kan beschikken.

f. schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toegang daartoe.

g. behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, steigers en bouwmateriaal.

4. Indien werkzaamheden binnen moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht er zorg voor te dragen dat het bouwwerk met glas of ander lichtdoorlatend materiaal is dichtgemaakt (wind- en waterdicht), indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. De werkplek

dient vorstvrij en voldoende verlicht te zijn, alsmede voldoende ontruimd en vrij van verontreiniging en vervuiling te zijn. Bij gebreke daarvan is Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline niet verplicht het werk uit te voeren en is de opdrachtgever verplicht alle door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline in verband daarmede geleden schade te vergoeden.

5. De Opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen dat het door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline aangebrachte werk niet wordt beschadigd of vernield.

6. De Opdrachtgever zal zorg dragen dat kwetsbare onderdelen in de omgeving van het door opdrachtgever aan te brengen werk van tevoren worden beschermd.

7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering van het werk in de omgeving daarvan aanwezige personen vooraf op de hoogte zijn gesteld van de aan die werkzaamheden verbonden stof-, stank-, reuk- en geluidshinderbezwaren en dat anderen dan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefablines’ personeel de toegang tot de ruimten waarin gewerkt wordt, is ontzegd tijdens het werk en gedurende de tijd daarna die Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline eventueel noodzakelijk acht.

8. De Opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het gescheiden inzamelen van chemisch- en bouwafval.

9. De Opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en van het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.

10. Opdrachtgever zal zorgdragen voor deugdelijke verzekeringsdekking tegen schades betreffende het werk alsmede de daar aanwezige materialen, gereedschappen, machines e.d. van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline - inclusief gevolg- en stagnatieschade - door het afsluiten van een CAR-verzekering en/of Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline op die polis mee te verzekeren.

11. Kosten welke ontstaan doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig aan de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden c.q. dit artikel voldoet, zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoeringstermijn en Leveringstermijn

1. De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd wordt indien mogelijk in de overeenkomst uitgedrukt, hetzij in (werkbare) dagen, weken of -maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen. Een planning is echter nimmer bindend of fataal. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient de Opdrachtgever Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

2. De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk of levering van de goederen noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline.

3. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen. De Opdrachtgever staat er voor in dat Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline op het door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht.

4. Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden werkdagen respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd wanneer door omstandigheden die niet aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline te wijten zijn gedurende tenminste vier uren resp. tenminste twee uren niet kan worden gewerkt.

5. Indien de Opdrachtgever Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline geen toegang verschaft of anderszins niet in staat stelt om de overeengekomen werkzaamheden de verrichten, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever gehouden om alle schade die Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de kosten van door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline ingeschakelde derden en door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline gehuurde materialen, aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline te vergoeden.

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af bedrijf c.q. magazijn van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline.

7. Als tijdstip van levering geldt de datum waarop Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline de goederen heeft aangeboden of verzonden.

8. Het is Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline toegestaan om bestelde zaken in gedeeltes af te leveren. Indien Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline van die mogelijkheid gebruik maakt is zij tevens bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

9. De Opdrachtgever is verplicht de voor het verrichten van de prestatie door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen. Afname wordt geacht geweigerd te zijn, indien bestelde goederen aan de Opdrachtgever ter levering zijn aangeboden doch aflevering niet mogelijk was. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt in dat geval als dag van levering.

10. Bij weigering van afname is de Opdrachtgever aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom van de goederen waarvan levering geweigerd werd, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over dat bedrag en de voor Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline uit de afnameweigering voortvloeiende kosten. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag en verzekering, gerelateerd aan de ter plaatse geldende gebruikelijke tarieven. Dit laat onverlet alle overige rechten van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline terzake van de tekortkoming van de Opdrachtgever.

Artikel 7. Annulering of wijziging van de overeenkomst

1. Indien de Opdrachtgever de met Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline gesloten overeenkomst annuleert, is Opdrachtgever aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline een boete verschuldigd ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline op vergoeding van alle als gevolg van de annulering door haar geleden schade, zoals door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline gemaakte kosten en gederfde winst voor zover deze de hiervoor genoemde 30% overtreft.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline de Opdrachtgever hierover inlichten.

5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de Opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van het werk of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het werk, worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk verrekend.

7. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline heeft het recht om door de Opdrachtgever verlangd meerwerk tegen de op dat moment gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De Opdrachtgever zal meerwerk accorderen door ondertekening van de werkbon van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline.

Artikel 8. Monsters en modellen

Is aan de Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee exact zal overeenstemmen.

Artikel 9. Risico Transport en Opslag

1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is het risico van de zaken, materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de Opdrachtgever vanaf het moment van levering der zaken en materialen, respectievelijk vanaf het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden.

2. Het risico gedurende transport van de goederen rust bij de Opdrachtgever, zelfs indien Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline het feitelijke vervoer heeft geregeld. De Opdrachtgever dient zich, waar mogelijk, ter verzekeren tegen schade als gevolg van beschadigingen tijdens transport.

3. Indien buiten de schuld van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline de levering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen.

4. Indien de Opdrachtgever achterstallig is in de betaling van enige termijn, is Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen door de Opdrachtgever zullen zijn betaald.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen, uit welken hoofde dan ook, vermeerderd met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is de Opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is de Opdrachtgever wel gerechtigd de goederen conform hun normale bestemming te gebruiken.

2. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden en de Opdrachtgever in verzuim is c.q. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in verzuim zal geraken, kan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. De Opdrachtgever verleent Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden.

3. In geval van natrekking, bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of namens danwel bij de Opdrachtgever, verkrijgt Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane zaken en/of in de met het geleverde samengestelde zaken, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk geleverde zaken. Voor zover voor deze mede-eigendom nog een levering vereist is, geschiedt die levering bij het sluiten van de overeenkomst voor alsdan.

4. Het risico voor de goederen waarop ingevolge lid 1 van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, ligt na levering bij de Opdrachtgever. Deze is verplicht de bedoelde goederen afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico's van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekering als bedoeld in dit lid aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen.

5. De Opdrachtgever is gehouden om eenieder die op door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline geleverde goederen, vallend onder het eigendomsvoorbehoud van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline, beslag wil leggen, danwel in geval van bewind of faillissement van de Opdrachtgever zelf aan diens curator of bewindvoerder terstond schriftelijk mede te delen, met afschrift daarvan aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline, dat Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline eigenaar van de geleverde goederen is gebleven, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ter hoogte van € 5.000,- of, indien hoger, van het oorspronkelijke factuurbedrag van de goederen. De boete geldt naast een eventuele verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

1. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten, offertes en andere bescheiden die Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline in het kader van de Overeenkomst heeft vervaardigd blijven haar uitsluitend eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden.

2. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van haar ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

3. Alle door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een offerte van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline, of een deel daarvan, te (doen) uitvoeren door derden of te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline.

4. Zonder schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline mogen de door hem verstrekte tekeningen, offertes, afbeeldingen, schetsen en/of andere materialen niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

5. De Opdrachtgever, die handelt in strijd met hetgeen in dit artikel wordt bepaald, is terzake van schadevergoeding aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline een bedrag verschuldigd gelijk aan 20% van het bedrag van de bij de offerte door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline gedane prijsopgave, welk bedrag de Opdrachtgever in dat geval op eerste verzoek van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en mogelijke rechten van intellectuele eigendom niet op de Opdrachtgever over. Deze blijven derhalve bij Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline berusten.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

1. De Opdrachtgever dient de door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline geleverde (en gemonteerde) zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeen gekomene en of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline te worden gemeld.

3. Niet zichtbare gebreken dienen door de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na levering aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline schriftelijk te worden gemeld.

4. Indien de Opdrachtgever een klacht terecht heeft geuit, heeft Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline de keuze het afgekeurde product voor rekening van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline te vervangen, hetzij de Opdrachtgever te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door Opdrachtgever verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline is in dit geval niet gehouden om enige door de Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

5. Indien de Opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn(en) geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd. Alsdan hebben reclamaties van welke aard dan ook geen enkele waarde en geen enkel rechtsgevolg en worden zij niet meer door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline in behandeling genomen.

6. Reclamaties geven de Opdrachtgever geen recht om betaling van een factuur op te schorten, tenzij Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

7. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds de geleverde zaken / het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht c.q. overeenkomst. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 13. Garanties

1. Na de eerste oplevering van het werk geldt voor door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline uitgevoerde werkzaamheden een garantietermijn van 12 maanden.

2. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.

3. De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline door anderen zijn verricht.

4. Geen garantie zal gelden voor door de Opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door de Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.

5. Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe de zaken en/of het werk volgens de Overeenkomst is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.

6. De garantie op door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline geleverde producten is geheel overeenkomstig en beperkt tot de garantie die de producent van bedoelde producten daarop aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline verleent.

7. De Opdrachtgever komt geen beroep op de hiervoor bedoelde garantie op producten toe indien blijkt, dat de Opdrachtgever, c.q. gebruiker: - zich niet heeft gehouden aan de gebruiksvoorschriften - aan het product andere producten heeft toegevoegd, welke de beoogde werking van het product van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline tenietdoet -  het product niet op de voorgeschreven wijze heeft bewaard, dan wel het product voor andere doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor het bedoeld is, het product niet goed heeft onderhouden - het product heeft gebruikt terwijl voor opdrachtgever kenbaar was dat het product een gebrek had.

Artikel 14. Oplevering

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt een door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline uitgevoerde opdracht als opgeleverd beschouwd wanneer:

- de Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

- het werk door de Opdrachtgever in gebruik is genomen.                   

- Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd.

2. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline zal de Opdrachtgever voor oplevering van het werk, respectievelijk aflevering van de goederen in de gelegenheid stellen het werk te (laten) inspecteren. De Opdrachtgever moet binnen 14 dagen na kennisgeving daarvan van deze inspectiemogelijkheid gebruik maken.

3. Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.

4. Indien enig onderdeel door niet aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline toe te rekenen oorzaken niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd, zal de oplevering toch kunnen geschieden. De tekortkomingen zullen door de Opdrachtgever en Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline schriftelijk worden vastgelegd, alsmede de termijn waarbinnen zij door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline verholpen zullen worden.

5. Bij de onthouding van goedkeuring welke de oplevering in de weg staat is de Opdrachtgever verplicht de tekortkomingen bij afname bekend te maken en deze binnen 5 dagen nadien schriftelijk aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline te bevestigen. In dat geval is de Opdrachtgever gehouden Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen en het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn in dat geval opnieuw van toepassing.

6. Indien er geen sprake is van werkzaamheden, maar enkel van levering van materialen, dient de opdrachtgever deze direct bij levering te controleren en vervolgens uiterlijk binnen drie werkdagen schriftelijk te reclameren in geval er gebreken zijn. Bij gebreke daarvan wordt het geleverde geacht te zijn goedgekeurd en vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in de geleverde materialen tenzij het verborgen gebreken betreft.

Artikel 15. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van adviseurs, kosten voor revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden, verzendkosten en dergelijke. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van het aantal werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline mag onder andere, doch niet beperkt tot, stijgingen in de prijzen van materialen, grondstoffen en lonen doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld. Voorts mag Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en zulks niet toerekenbaar is aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline, dat in redelijkheid niet van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.

Artikel 16. Prijzen voor te leveren producten

1. Alle prijzen gelden exclusief BTW en af magazijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Daarnaast zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, niet bij de prijs inbegrepen: Speciale invoerrechten en/of overige belastingen en heffingen, speciaal verpakkingsmateriaal en/of emballage en de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering

3. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, (hulp) materialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, is Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen.

4. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens, indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

5. De Opdrachtgever die consument is heeft, in geval de prijsverhoging van een reeds tot stand gekomen overeenkomst meer dan 10% bedraagt van de overeengekomen prijs, het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven, in welk geval hij verplicht is het reeds geleverde of gepresteerde naar rato te vergoeden. Voor dat deel blijven de bepalingen van deze voorwaarden geheel van toepassing.

Artikel 17. Meer- en minderwerk

1. Van meerwerk is onder meer sprake wanneer:

a. Opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden of leveringen wenst die een verzwaring of uitbreiding van het werk tot gevolg hebben of dit duurder maken; alle niet uitdrukkelijk in offerte of opdracht opgenomen werkzaamheden worden geacht niet tot het werk te behoren en vormen meerwerk.

b. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen activiteiten gewenst of noodzakelijk acht, omdat dit naar het redelijk oordeel van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline noodzakelijk is voor goede en vakkundige uitvoering van het werk of dat nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften daartoe aanleiding geven.

2. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline zal indien er sprake is van meer- of minderwerk Opdrachtgever hierover informeren, ook wat betreft de gevolgen voor de prijs van het werk. Opdrachtgever stemt in met meer/minderwerk en de gevolgen daarvan, indien hij niet binnen twee dagen hiertegen bezwaar heeft gemaakt danwel het meer- of minderwerk laat uitvoeren.

3. Meerwerk zal tussentijds na uitvoering daarvan gefactureerd mogen worden en betaald worden tegen de tussen partijen overeengekomen danwel redelijke prijzen. Minderwerk zal bij einde werk aldus worden gefactureerd.

Artikel 18. Betaling

1. Door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline verzonden facturen moeten worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

3. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, derhalve 12 % per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn.

4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 19. Incassokosten

1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

2. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het volgende incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur:

-     15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering;

-     10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

-     5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

-     1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

-     0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

3. De Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

1. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline is slechts aansprakelijk voor schade die een direct gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline.

2. Indien Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline aansprakelijk blijkt te zijn, komt slechts voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

3. Als het voor Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 3 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline beperkt tot maximaal het bedrag dat door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

5. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.

6. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, is Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

8. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen 30 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline is kenbaar gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 21. Ontbinding

1. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline is, onverminderd het recht van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline om volledige schadevergoeding te vorderen, bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:

- de Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline ter kennis gekomen omstandigheden Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline goede grond geven om te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

- de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onderdelen van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan derden, liquideert of stillegt.

2. Voort is Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 22. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede het geval dat (met personeel van) Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline geestelijk of lichamelijk verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

2. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 23. Geschillenbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Opdrachtgever en Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline worden beslecht door de Rechtbank Zeeland West Brabant.

Artikel 24. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel 25. Wijziging

1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2. Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen vijf dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van redenen.

Deze algemene voorwaarden zijn door Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline bij het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever ter hand gesteld, liggen voorts ter inzage op het kantoor van Bouwbedrijf Eric Kock/Prefabline te Gilze en worden op eerste verzoek kosteloos aan de Opdrachtgever toegezonden. Op internet zijn zij te vinden op www.prefabline.nl

 

 

Disclaimer     Sitemap     Algemene voorwaarden